Cele statutowe

Celami Towarzystwa są:

 1. Wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój zasobów ludzkich.
 2. Inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej i naukowej zmierzającej do samodoskonalenia.
 3. Kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku kultury polskiej, podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 4. Pomoc społeczna, praca na rzecz środowisk defaworyzowanych, szerzenie wzajemnego zrozumienia i tolerancji.
 5. Działania na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w sferze turystyki i krajoznawstwa, ochrony środowiska i zdrowia.
 6. Zapobieganie patologii, uzależnieniom, wykluczeniu społecznemu.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. Wspieranie szans osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej i osobom niepełnosprawnym.
 2. Inicjowanie działań, mających na celu promocję zdrowia i upowszechnienie wiedzy społeczeństwa na temat ochrony zdrowia.
 3. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, społeczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
 4. Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczeństw lokalnych.
 5. Inicjowanie i wspieranie działalności naukowej, społecznej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej, zmierzającej do samodoskonalenia.
 6. Propagowanie krajoznawstwa jako formy wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych.
 7. Wspieranie działań mających na celu promocję sportu i zdrowego stylu życia.
 8. Inicjowanie działań wspierających rozwój kultury, sztuki, ochronę dóbr kultury i tradycji.
 9. Szkolenia, seminaria, konferencje, fora.
 10. Doradztwo zawodowe, w tym doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych.
 11. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 12. Promocję i organizację wolontariatu.
 13. Partnerstwa publiczno – prywatne.
 14. Inicjowanie działań mających na celu wzrost porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 15. Współpracę międzynarodową z instytucjami realizującymi te same lub zbliżone cele co Towarzystwo.
 16. Wydawanie czasopism, książek oraz publikacji multimedialnych związanych z działalnością statutową Towarzystwa.
 17. Aplikowanie o fundusze krajowe i międzynarodowe, z których finansowana będzie działalność statutowa Towarzystwa.
 18. Podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celów Towarzystwa.
 19. Jako priorytet towarzystwo stawia sobie działalność na rzecz młodzieży, jej aktywizacji, rozwoju i wszelakiej pomocy